Heartfulness introductie op dinsdagavond 17 september - SeeTrue Maastricht
Yin Yoga Sessie op zondag 22 september - Aruna Yoga Maastricht
Mindfulness & eten training start maandagavond 30 september t/m 25 november - SeeTrue Maastricht
Heartfulness opfrissessie op dinsdagavond 1 oktober - SeeTrue Maastricht
Mindfulness training start dinsdagavond 2 oktober t/m 27 november - SeeTrue Sittard
Heartfulness training start woensdagavond 8 oktober t/m 19 november - SeeTrue Maastricht
Yin Yoga Sessie op zondag 20 oktober - Aruna Yoga Maastricht
Heartfulness opfrissessie op dinsdagavond 10 december - SeeTrue Maastricht
Individuele Sessies - op aanvraag.